ESG ve firmě

Environmental, Social and Governance (ESG) jsou faktory, které investoři a společnosti využívají k hodnocení trvalé udržitelnosti a společenské odpovědnosti společnosti. Tyto faktory se staly stále důležitějšími pro investory, kteří chtějí investovat do společností, které berou ohled na životní prostředí, sociální zodpovědnost a transparentní správu. Níže je uveden stručný přehled o tom, co znamenají jednotlivé složky ESG a jak ovlivňují firmy:

Environmental (E): Jedná se o faktory týkající se životního prostředí. Firmy jsou hodnoceny podle toho, jak snižují svůj ekologický otisk a jaký vliv mají na životní prostředí. To zahrnuje snižování emisí skleníkových plynů, snižování spotřeby energií, udržitelné využívání přírodních zdrojů a ochranu biodiverzity. Firmy se snaží snižovat svou uhlíkovou stopu a přecházet na zelené technologie.

Social (S): Tato složka se zaměřuje na vztahy společnosti se zaměstnanci, zákazníky, komunitami a dalšími zúčastněnými stranami. Zahrnuje otázky jako jsou lidská práva, rozmanitost a inkluzivita, pracovní podmínky, bezpečnost na pracovišti a vztahy se zákazníky. Firmy, které dbají na sociální faktory, se často snaží vytvářet pozitivní pracovní prostředí a angažovat se ve prospěch komunitních projektů.

Governance (G): Tato složka se týká správy a řízení společnosti. Zahrnuje otázky transparentního řízení, etického chování, nezávislosti dozorčích orgánů a postupů pro řešení konfliktů zájmů. Důležitými aspekty jsou také kvalifikace a nezávislost správní rady a dozorčího orgánu. Firmy, které mají silnou správu, jsou obvykle schopny lépe řešit problémy a minimalizovat rizika spojená s neférovými praktikami.

Firmy, které se snaží zlepšit své ESG ukazatele, často uskutečňují různé iniciativy a strategie, aby dosáhly lepšího hodnocení. Investoři a akcionáři mohou také tlačit na firmy, aby se více zaměřily na ESG faktory, protože si stále více uvědomují rizika spojená s nedostatečnou udržitelností a společenskou odpovědností.

ESG faktory se také staly důležitými pro ratingové agentury, regulátory a vládní orgány, které sledují, jak společnosti plní své povinnosti v oblasti udržitelnosti a etiky. Vývoj ESG faktorů má za cíl podpořit udržitelnější a odpovědnější chování firem, což může mít pozitivní vliv na životní prostředí, společnost a dlouhodobý ekonomický výkon.